Regulamin świadczenia usług elektronicznych dostępnych w ramach serwisu sklepnumizmatyczny.pl

§ 1
Wstęp

 1. Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i jest udostępniany nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego pobieranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 2. Regulamin określa ogólne zasady i wymagania techniczne korzystania z Serwisu, zasady zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie Usług elektronicznych, prawa własności intelektualnej oraz procedurę reklamacyjną.

§ 2
Definicje

 • SNMW – zarządzający Serwisem Mateusz Wójcicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki, ul. Zwiadowców 9, 52-207 Wrocław, NIP 8961351035, REGON 36462935, adres poczty elektronicznej: wojcicki@snmw.pl
 • Dane Osobowe – wszystkie informacje identyfikujące osobę fizyczną, a także IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, w tym informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii zgromadzone przez SNMW i przetwarzane przez niego na zasadach określonych w Regulaminie i Polityce prywatności.
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług elektronicznych lub nabywa Towary za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie.
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z SNMW czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Konto– wyodrębniona część Serwisu zawierająca zbiór informacji i uprawnień przypisanych konkretnemu Klientowi, oznaczona unikalną nazwą (login) i zabezpieczona hasłem, w której gromadzone są Dane Osobowe Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu;
 • Newsletter – nieodpłatna elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez SNMW za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia wszystkim zainteresowanym cykliczne i automatyczne otrzymywanie informacji od SNMW o usługach, produktach, nowościach, promocjach, konkursach, wydarzeniach, świadczona na zasadach opisanych w Regulaminie.
 • Operator Płatności – wskazany w Serwisie podmiot obsługujący system dokonywania płatności elektronicznych
 • Produkt – produkty fizyczne wystawione przez SNMW do sprzedaży na aukcje w ramach Serwisu.
 • Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca z SNMW umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Regulamin – niniejszy dokument określający prawa i obowiązki SNMW i Klienta oraz warunki składania Zamówień i zawierania Umów Sprzedaży.
 • Rejestracja – proces tworzenia Konta za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie, polegający na podaniu przez Klienta a następnie zapisaniu w Serwisie, wymaganych danych i uzyskania dostępu do określonych zasobów Serwisu. Proces Rejestracji obejmuje m.in. wybranie odpowiedniego identyfikatora (loginu) i hasła oraz danych kontaktowych.
 • Serwis – rozwiązanie informatyczne znajdujące się pod adresem internetowym sklepnumizmatyczny.pl oraz ewentualnie innymi adresami internetowymi, obejmujące zespół współpracujących ze sobą programów komputerowych, baz danych i elementów towarzyszących (np. graficznych), połączonych w jeden system teleinformatyczny umożliwiający przeglądanie zawartości, dokonywanie Rejestracji, zarządzanie Kontem, a także zamawianie Towarów przez Klientów;
 • Strona Internetowa – strona internetowa, na której prowadzony jest Serwis.
 • Umowa – umowa o świadczenie usług elektronicznych zawarta pomiędzy Klientem a SNMW na zasadach przewidzianych w Regulaminie.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy SNMW a Klientem z wykorzystaniem Serwisu.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży złożoną SNMW na warunkach wskazanych w Regulaminie.
 • Gość – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu sklepnumizmatyczny.pl i nieposiadająca Konta lub do niego nie zalogowana.

§ 3
Postanowienia ogólne

 1. Serwis jest udostępniany przez SNMW za pośrednictwem sieci Internet jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej i materiałów, należą do SNMW a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, w sposób nienaruszający praw SNMW oraz praw osób trzecich od chwili podjęcia pierwszej czynności związanej z korzystaniem z Serwisu.
 3. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się z treściami w nim prezentowanymi.
 4. W ramach Serwisu SNMW oferuje następujące usługi elektroniczne:
  1. przeglądanie zawartości Serwisu;
  2. korzystanie z Konta i powiązanych z nim funkcjonalności;
  3. składanie Zamówień,
  4. zapis na Newsletter.
 5. Goście mogą korzystać jedynie z ograniczonych funkcji Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie. Dostęp do pełnych funkcjonalności Serwisu wymaga Rejestracji Konta.
 6. Do dokonania skutecznej rejestracji Konta wymagane jest dokładne zapoznanie się przez Klienta z treścią Regulaminu oraz akceptacja jego postanowień.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy SNMW. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu lub narazić SNMW na utratę renomy, dobrego imienia bądź na jakąkolwiek szkodę, polegające w szczególności na:
  1. udostępnianiu treści niezgodnych z prawem, szkodliwych, groźnych, obscenicznych, brutalnych, obraźliwych, zniesławiających, wulgarnych, naruszających prywatność innej osoby, nienawistnych lub w inny sposób budzących sprzeciw;
  2. podszywaniu się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot bądź fałszywym podawaniu oraz przeinaczaniu w inny sposób swoich powiązań z osobą lub podmiotem;
  3. podejmowaniu prób wyłączenia, osłabienia lub zniszczenia Serwisu;
  4. przesyłaniu, przechowywaniu lub udostępnianiu treści bądź kodu zawierającego wirusy, złośliwy kod, złośliwe oprogramowanie lub jakiekolwiek składniki mające na celu uszkodzenie lub ograniczenie funkcjonalności Serwisu;
  5. umieszczaniu w Serwisie reklam bez zgody SNMW;
  6. podejmowaniu akcji, które mogą przeciążyć Serwis;
   a także wszelkich innych działaniach wpływających na poprawne funkcjonowanie Serwisu.
 8. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Klienta SNMW podejmie w stosunku do niego działania odpowiednie do charakteru naruszenia, włącznie z możliwością usunięcia Konta i uniemożliwienia ponownej Rejestracji.
 9. SNMW komunikować będzie się z Klientem z wykorzystaniem wskazanego przez niego w procesie rejestracji adresu poczty elektronicznej.
 10. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne dla każdego Klienta.
 11. SNMW zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących zarówno własnych produktów i usług jak również produktów i usług swoich kontrahentów, w formach stosowanych w Internecie.
 12. Oprócz niniejszego Regulaminu mogą obowiązywać dodatkowe regulaminy uzupełniające, w szczególności w zakresie dodatkowych usług.

§ 4
Wymagania techniczne

 1. Korzystanie z Serwisu w pełnym zakresie możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:
  1. posiadania urządzenia końcowego (komputer/tablet/telefon komórkowy) umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny;
  2. zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa powyżej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookie;
  3. posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. Przed skorzystaniem z Serwisu Klient obowiązany jest sprawdzić, czy posiadane przez niego urządzenie spełnia wymogi techniczne określone w Regulaminie. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z Serwisu należy wysłać stosowne zapytanie do SNMW na adres poczty elektronicznej: wojcicki@snmw.pl
 3. SNMW dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Serwisu było poprawne, jednak nie gwarantuje, iż nie wystąpią problemy z dostępem do treści prezentowanych w ramach Serwisu. Przypadki takie, wraz z ich szczegółowym opisem należy zgłaszać do SNMW na adres poczty elektronicznej: wojcicki@snmw.pl
 4. SNMW informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie, z którego korzysta Klient (np. zapory sieciowe, niewłaściwe wersje przeglądarki internetowej, programy antywirusowe i inne) mogą ograniczyć lub uniemożliwić mu dostęp do usług elektronicznych oferowanych w ramach Serwisu.
 5. SNMW za pośrednictwem Serwisu świadczy usługi elektroniczne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 6. SNMW zastrzega sobie prawo do przerw serwisowych. O przerwach serwisowych i czasie ich trwania SNMW będzie w miarę możliwości informował poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie stosownych komunikatów w Serwisie.
 7. Wszelkie działania podejmowane przez osoby trzecie, które mają dostęp do urządzenia końcowego Klienta podczas aktywnego zalogowania się do Serwisu, są odnotowywane jako działania tego Klienta. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za konsekwencje udostępnienia urządzenia końcowego innym osobom lub pozostawienia go bez nadzoru.
 8. SNMW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy związane z korzystaniem z Serwisu spowodowane brakiem dostępu do Internetu będące po stronie Klienta.

§ 5
Rejestracja konta

 1. Rejestracja Konta jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. Klient może mieć zarejestrowane najwyżej jedno Konto w Serwisie.
 3. Konto umożliwia Klientowi korzystanie m.in. z następujących funkcjonalności Serwisu:
  1. składania Zamówień,
  2. przeglądania historii Zamówień,
 4. W celu dokonania Rejestracji Klient powinien podać dane oznaczone w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe, oraz określić swój identyfikator (login) i hasło, które służyć będą do jego identyfikacji w Serwisie, zaakceptować Regulamin a następnie nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”. Po tej czynności Klient otrzyma na wskazany adres poczty elektronicznej wiadomość z linkiem do aktywacji Konta wraz z aktualnym Regulaminem.
 5. Rejestracja zostaje zakończona w momencie aktywacji Konta przez Klienta. Od tego momentu Klient ma możliwość zalogowania się do Serwisu i korzystania z jego pełnych funkcjonalności.
 6. Aktywacja Konta przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż dane wskazane w procesie Rejestracji są prawdziwe oraz że jest on uprawniony do dysponowania tymi danymi. Klient jest zobowiązany do aktualizacji swoich danych.
 7. W celu dokonania Rejestracji za pomocą serwisu Facebook lub Google należy wybrać w formularzu rejestracyjnym przycisk „Zarejestruj przez Facebook” lub „Zarejestruj przez Google” i zalogować się do serwisu Facebook.com lub Google.com udzielając tym samym zgody na pobranie z serwisu Facebook.com lub Google.com danych niezbędnych do Rejestracji.
 8. W przypadku osób fizycznych do założenia Konta niezbędne jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 9. Rejestracja w Serwisie nie jest możliwa z wykorzystaniem loginu zajętego uprzednio przez innego Klienta.
 10. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła dostępu do swojego indywidualnego Konta w Serwisie.
 11. Zarejestrowany i zalogowany Klient może edytować i poprawiać swoje dane.
 12. Zabronione jest korzystanie z Kont innych Klientów a także udostępnianie Konta, w tym udostępnianie loginu oraz hasła Klienta innym Klientom oraz podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł do Kont innych Klientów bądź powodujących zakłócenia we właściwym działaniu Serwisu, w szczególności poprzez podejmowanie akcji, które mogą przeciążyć Serwis, a także wszelkie inne działania wpływające na poprawne funkcjonowanie Serwisu.
 13. W przypadku śmierci Klienta będącego osobą fizyczną lub likwidacji Klienta będącego osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, Umowa na korzystane z zasobów Serwisu wygasa. Usunięcie Konta przez SNMW nastąpi po zgłoszeniu i wykazaniu przez uprawnionego okoliczności stanowiących podstawę do wygaśnięcia Umowy.

§ 6
Usługa newsletter

 1. Usługa subskrypcji (wysyłania na podany adres poczty elektronicznej) Newslettera jest usługą bezpłatną i jest dostępna dla wszystkich osób, które podadzą swój adres poczty elektronicznej za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza lub wyrażą stosowną zgodę.
 2. W ramach usługi Newsletter SNMW wysyła – na podany przez zainteresowanego adres poczty elektronicznej – zamówiony biuletyn elektroniczny informujący o aktualnościach, produktach, nowościach, promocjach, konkursach, wydarzeniach itp.
 3. Możliwość korzystania z Usługi Newsletter przez adresata jest uwarunkowana posiadaniem przez niego czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 4. Każdy Newsletter pochodzący od SNMW zawiera:
  1. informację o nadawcy;
  2. wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki;
  3. informację o sposobie rezygnacji z korzystania z usługi w postaci Newslettera lub zmianie jej parametrów.

§ 7
Sklep internetowy

 1. Sklep Internetowy jest dostępny na stronie internetowej www.sklepnumizmatyczny.pl. Korzystanie z jego funkcjonalności jest nieodpłatne.
 2. Warunkiem nabycia Towaru za pośrednictwem Serwisu jest: zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja oraz prawidłowe złożenie Zamówienia.
 3. Towary wystawiane w ramach Serwisu są wolne od wad prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem SNMW do dostarczenia Klientowi Towarów bez wad.
 4. Informacje o Towarach prezentowane w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią one zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, złożoną SNMW przez Klienta.
 6. Zamówienie składa się poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Serwisie podając dane wskazane jako obowiązkowe do zawarcia Umowy oraz dane niezbędne do dostarczenia Towaru. Ponadto w ramach formularza Zamówienia Klient może podać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT na Towary objęte Zamówieniem, z tym zastrzeżeniem, że ich niepodanie może uniemożliwić wystawienie faktury.
 7. W trakcie składania Zamówienia Towaru do momentu naciśnięcia przycisku „PŁACĘ” lub podobnego, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w tym wyboru Towaru, zgodnie z wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami.
 8. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje o:
  1. przedmiocie Zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej cenie zamawianych Towarów, w tym kosztach dostawy,
  3. wybranej metodzie zapłaty,
  4. wybranym sposobie dostawy.
 9. Naciśnięcie przycisku KUPUJĘ I PŁACĘ oznacza złożenie przez Klienta Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 10. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje od SNMW, na podany przez siebie adres poczty elektronicznej, wiadomość zwrotną z informacją o dokonaniu Zamówienia, co jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Klientem a SNMW Umowy Sprzedaży danego Towaru.
 11. W trakcie realizacji Zamówienia (tj. w czasie po jego złożeniu) Klient nie ma możliwości modyfikacji danych zawartych w treści Zamówienia, w tym sposobu płatności, adresu i formy przesyłki.
 12. Termin realizacji Zamówienia rozumiany jako czas, w którym SNMW skompletuje Zamówienie i przekaże do wysłania, wynosi do 14 dni od chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
 13. Przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1132) zobowiązują SNMW do rozpoznania ryzyka a także stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 ust. 1 tejże ustawy. Realizując obowiązek ustawowy SNMW przed sfinalizowaniem Transakcji może wymagać od Użytkownika podania dodatkowych Danych Osobowych i informacji ponad dane wskazane w procesie Rejestracji.

§ 8
Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, ubezpieczenie, dostarczenie i usługi pocztowe lub kurierskie) są wskazane na stronie Sklepu internetowego przy składaniu Zamówienia.
 2. Odbiór osobisty Towaru przez Klienta w siedzibie SNMW jest bezpłatny.
 3. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy spośród dostępnych na stronie Sklepu internetowego. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu. Dostawy odbywają się w dni robocze.
 4. SNMW przy transakcji przekraczającej wartość 300 zł zaleca ubezpieczenie przesyłki.
 5. Z chwilą wydania Towaru na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia. W przypadku Przedsiębiorcy za wydanie Towaru uważa się powierzenie go przez Sprzedawcę przewoźnikowi lub spedytorowi. W przypadku Konsumenta za wydanie Produktu uważa się jego odebranie od przewoźnika lub spedytora przez Klienta.
 6. Klient będący Przedsiębiorcą jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego przewóz lub spedycję. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki Przedsiębiorca zobowiązany jest do spisania stosownego protokołu.
 7. Zaleca się, aby Klient będący Konsumentem w miarę możliwości dokonał sprawdzenia Towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego przewóz lub spedycję. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki zaleca się również, aby Konsument spisał stosowny protokół i niezwłocznie skontaktował się ze Sprzedawcą.

§ 9
Ceny i promocje

 1. Ceny sprzedaży wskazane są każdorazowo przy danym Towarze oferowanym w ramach Serwisu.
 2. Wszystkie ceny prezentowane w ramach Serwisu podawane są w złotych polskich jako ceny brutto, tj. z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT. Cena podana przy danym Towarze jest wiążąca dla Klienta w chwili złożenia Zamówienia. W podsumowaniu złożonego Zamówienia, a także w treści wystawionej faktury VAT podane są również ceny netto Towaru (ceny brutto po odjęciu obowiązujących stawek podatku od towarów i usług VAT) oraz stawka podatku VAT uwzględnionego w cenie brutto.
 3. SNMW zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen Towarów oferowanych w ramach Serwisu. Wprowadzone zmiany nie mają zastosowania do Zamówień złożonych przed zmianą ceny.
 4. SNMW zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie warunków danej promocji.
 5. W ramach ogłaszanych promocji SNMW zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń, które określone będą w warunkach promocji.
 6. Promocje w ramach Serwisu nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 10
Płatności

 1. Klient może według swojego wyboru, dokonać płatności przed dostarczeniem Towaru wybierając jedną z dostępnych w ramach Serwisu metod płatności elektronicznych albo przy jego osobistym odbiorze.
 2. Transakcje płatnicze w ramach działania Serwisu obsługiwane są przez zewnętrznych Operatorów Płatności.
 3. Do dokonania przez Klienta płatności niezbędne jest posiadanie przez niego karty płatniczej i/lub konta bankowego bądź innej formy płatności, którą obsługuje Operator Płatności (metody płatności).
 4. Po wyborze danej metody płatności w celu realizacji transakcji Klient zobowiązany jest podać niezbędne dane wymagane przez Operatora Płatności.
 5. Przed dokonaniem płatności Klient powinien uprzednio zapoznać się i zaakceptować regulamin płatności udostępniany przez danego Operatora Płatności.
 6. Regulaminy korzystania z usług przekazu płatności o których mowa w ust. 4 powyżej określają zasady odpowiedzialności Operatora Płatności za należyte wykonanie usługi przekazu płatności oraz zasady obsługi procesu reklamacyjnego związanego z płatnościami dokonanymi w taki sposób.
 7. W przypadku niektórych metod płatności zewnętrzny Operator Płatności może pobierać od Klienta dodatkowe opłaty, np. opłaty z tytułu transakcji zagranicznych lub inne opłaty związane z obsługą wybranej metody płatności. W celu uzyskania szczegółowych informacji Klient powinien skontaktować się z Operatorem Płatności realizującym daną płatność.
 8. Akceptując postanowienia regulaminu Klienci nie będący konsumentami wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT i korekt faktur VAT drogą elektroniczną.

§ 11
Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 (czternaście) dni od jej zawarcia, a w przypadku Umów Sprzedaży w terminie 14 (czternaście) dni od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia, w którym Klient objął Towar w posiadanie lub w którym wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towaru. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 powyżej.
 3. Skorzystanie z prawa odstąpienia od Umowy/Umowy Sprzedaży następuje poprzez poinformowanie SNMW w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 (Konsument) lub Załącznik nr 2 (Przedsiębiorca na prawach konsumenta) do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży uważa się ją za niezawartą. SNMW niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, dokona zwrotu wszystkich otrzymanych od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SNMW.
 5. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że wyraźnie zgodzi się on na inne rozwiązanie, które nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. SNMW może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Klient ma obowiązek zwrócić zakupiony Towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy
 8. Koszty zwrotu (odesłania) Towaru ponosi Klient
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów zawartych w drodze aukcji publicznej osobiście lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 10. Przedsiębiorca na prawach konsumenta traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa/Umowa Sprzedaży, którą zawarł z SNMW posiada dla niego charakter zawodowy, weryfikowany na podstawie wpisu tego Przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 11. Przedsiębiorcy na prawach konsumenta nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.
 12. SNMW jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży, jeżeli nie może zastosować środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 34 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 723).

§ 12
Reklamacje

 1. SNMW jest odpowiedzialny względem Konsumenta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy/Umowy Sprzedaży lub gdy przedmiot Umowy/Umowy Sprzedaży ma wadę.
 2. Wszelkie reklamacje z powodów wskazanych w ust. 1 powyżej należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: wojcicki@snmw.pl z podaniem opisu reklamacji i przyczyn jej zgłoszenia oraz podaniem danych identyfikujących Konsumenta wnoszącego reklamację.
 3. Z zakresu reklamacji wyłączone są wady, usterki i nieprawidłowości wynikające z:
  1. błędów lub pomyłek Konsumenta,
  2. nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łączy telekomunikacyjnych będących po stronie Konsumenta,
  3. działalności podmiotów trzecich, które nie uczestniczą z inicjatywy SNMW w świadczeniu usług za pośrednictwem Serwisu.
 4. Jeżeli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji SNMW zwraca się do Konsumenta składającego reklamację o ich uzupełnienie.
 5. SNMW rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin ten liczy się od dnia dostarczenia uzupełnionej reklamacji.
 6. Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia, zostanie wysłana wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany przez Konsumenta. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym na wyraźną prośbę Konsumenta, SNMW wysyła odpowiedź na reklamację na inny adres poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na wskazany przez niego adres do korespondencji.
 7. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma m.in. możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem
   o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
   o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a SNMW,
  3. bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 8. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, znajdują się na stronie internetowej http://www.uokik.gov.ploraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 9. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 10. Spór może być również rozpatrywany przez sąd polubowny o ile postępowanie reklamacyjne zostało zakończone i obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory mogą zostać poddane rozstrzygnięciu sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

§ 13
Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Klientów będących Przedsiębiorcami i nie mają zastosowania do Konsumentów jak również Przedsiębiorców na prawach konsumentów.
 2. W przypadku Umów Sprzedaży w obrocie między Przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność SNMW z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne oferowanych Towarów.
 3. Odpowiedzialność SNMW w stosunku do Przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny. SNMW ponosi odpowiedzialność w stosunku do Przedsiębiorcy tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży i nie ponosi w stosunku do niego odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy SNMW a Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę SNMW.

§ 14
Prawa własności intelektualnej

 1. Zawartość Serwisu na którą składają się w szczególności, lecz niewyłącznie: teksty, grafika, logotypy, efekty dźwiękowe, materiały wideo, zarejestrowane znaki towarowe oraz kompilacja, układ, a także wygląd Serwisu, bądź też oprogramowanie zapewniające jego działanie, stanowią przedmiot praw autorskich lub praw własności przemysłowej przysługujących SNMW i podlegają prawnej ochronie.
 2. Korzystając z Serwisu, jak i uzyskując dostęp do prezentowanych w nim treści, Klient zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa i nie podejmować działań stanowiących naruszenie praw własności intelektualnej.

§ 15
Ochrona danych osobowych

 1. SNMW jako administrator Danych Osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich Danych Osobowych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego z Serwisu.
 2. Dane Osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)”. Klient, który dokonał Rejestracji w ramach Serwisu ma prawo wglądu do swoich Danych Osobowych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane Osobowe można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do Serwisu, w ramach indywidualnego Konta.
 3. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania Danych Osobowych Klientów zawiera Polityka prywatności znajdująca się na stronie internetowej Serwisu.

§ 16
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021 r.
 2. SNMW zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Może ona być spowodowana w szczególności zmianami ustawodawczymi bądź zmianami praktyki stosowania prawa, rozwojem technologii internetowych, zmianami zasad korzystania z Serwisu.
 3. Zmiany lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po 14 dni od daty publikacji jego nowej treści w Serwisie na podstronie: „Regulamin”.
 4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 5. Nie stanowi zmiany Regulaminu zmiana zawartych w nim danych teleadresowych dotyczących SNMW ani zmiana jego danych wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia przez niego działalności.
 6. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającym Konsumentom lub Przedsiębiorcom na prawach konsumenta określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 7. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Klienta.
 8. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a SNMW, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

Wzór oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość:

Czytaj więcej

Wzór oświadczenia przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość:

Czytaj więcej